Ste z Bratislavy? Chceli by ste mať objednávku čo najskôr?

Objednajte do 18:30 a objednávku Vám dovezieme ešte dnes po 19:00. Rozvozy po Bratislave robíme denne.

Spôsob dopravy si zvolíte v nákupnom procese (doprava 3,90 EUR, pri objednávke nad 70 EUR zdarma). Objednávky prijaté po 18:30 obvykle doručujeme až nasledujúci pracovný deň. Zásielky mimo BA nedoručujeme rozvozom, posielame ich v priebehu 24 hodín kuriérom DPD.

Obchodné a dodacie podmienkyVšetky zadané objednávky sú považované za záväzné, keď sú vyplnené všetky požadované informácie pre doručenie zásielky. Štandardná doba expedície predstavuje 24 hodín, nanajvýš však 2 pracovné dni, ak je tovar označený ako "skladom". V prípade dodania mimo územia Slovenskej Republiky je doba expedície 1 - 3 pracovné dni. V prípade nedostupnosti produktu je táto informácia zobrazená v detailoch produktu. Pokiaľ požadovaný sortiment skladom nie je, je zákazník na túto skutočnosť upozornený priamo na našej stránke. Vo vlastnom záujme prosím uvádzajte platnú e-mailovú adresu, aby sme Vás mohli pri prípadných problémoch s dodaním kontaktovať. Objednávky expedujeme bez do všetkých krajín Európskej Únie, v tomto prípade však vyžadujeme platbu vopred na náš účet. Kontaktujte nás v prípade, ak si želáte informáciu o výške poštovného do konkrétnej krajiny.

Všetky zásielky sú štandardne zasielané na dobierku, ak nie je dohodnuté inak. Poštovné a balné predstavuje tarifu, ktorá je zobrazená pri dokončovaní objednávky v nákupnom košíku. Všetky objednávky, pokiaľ sú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, expedujeme vždy 1. triedou, čo znamená, že zásielka príde na miesto určenia do 24 - 48h po odoslaní. Diskrétne balenie je samozrejmosťou, zákazník obdrží zásielku bez označenia akýmkoľvek textom, ktorý by mohol poukazovať na obsah zásielky. Zásielka má neutrálnu bielu alebo hnedú farbu, používame štandardizované prepravné krabice. Uvedené je iba Vaše meno, suma k úhrade a adresa odosielateľa Planet Media, s.r.o., nie sú uvedené žiadne dodatočné prvky, ktoré by mohli identifikovať obsah zásielky.

Zásielky do ČR sú expedované prostredníctvom nášho P. O. BOXu v Břeclavy. K termínu odoslania, ktorý je uvedený v detaile produktu treba pripočítať 1-3 dni pre expedíciu zásielky. Uvádzajte prosím aj číslo Vášho mobilného telefónu, aby Vám mohla Česká pošta zaslať aj SMS notifikáciu na Váš mobil. K zásielke je pripojená Vaša e-mailová adresa ako aj číslo Vášho telefónu, informáciu o pohybe zásielky tak máte po celý čas pod kontrolou. Zásielky odosielame prostredníctvom Českej pošty, ako Balík do ruky - doručenie na druhý prac. deň po expedícii.

Práva a povinnosti predávajúceho:

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúceho v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Objednávka sa stáva záväznou po jej zadaní do objednávkového systému.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať e-mailom alebo telefonicky.

Predajca si vyhradzuje právo nedodať požadovaný tovar v prípade, že je vykalkulovaná chybná cena, situácia tohto druhu môže vzniknúť pri poruche databázového systému, na strane výrobcu (chyba v cenníku) a pod. O týchto skutočnostiach je predajca povinný kupujúceho čo najskôr informovať.

Práva a povinnosti kupujúceho:

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci je povinný pravdivo uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, ktorá mu bola oznámená ešte pred odoslaním záväznej objednávky.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných zistených vadách. Pri reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva ruší. Predávajúci je povinný:

1. prevziať tovar späť

2. vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade, že:

1. produkt nebol vrátený v pôvodnom 100% stave, bol poškodený

2. produkt bol reklamovaný v stave, kedy nie je schopný opätovného predaja

3. prišlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou zo strany kupujúceho, ako napríklad opačné vloženie batérie (nesprávna polarita), použitie pomôcky vo vani, ktorá na to nie je určená (nie je vodotesná), príliš dlhé nabíjanie prístroja v rozpore s manuálom a podobne

4. produkt bol použitý, z hygienických dôvodov nemožno uznať takýto druh reklamácie

5. produkt bol poškodený vlastným neopatrným zaobchádzaním

6. obsah produktu neobsahuje všetky dodané časti

7. sa jedná o predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil (rozbalené dvd nosiče)

Pokiaľ chce zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí vrátiť tovar viditeľne neponičený, v originálnom, neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami, ako je návod na použitie a kompletné príslušenstvo. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, nebude prijatá. Tovar je nutné vrátiť v originálnom obale, do zásielky je potrebné vložiť písomnú správu oznamujúcu Vaše odstúpenie od zmluvy, kópiu faktúry, ako aj informáciu, akým spôsobom požadujete vrátenie peňazí - poštovou poukážkou, prevodom na bankový účet a pod. Pokiaľ si želáte vymeniť tovar za iný, je potrebné uviesť za aký. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar alebo tovar vymenený. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

Kupujúci zadaním objednávky zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito nákupnými podmienkami. Takisto potvrduje dosiahnutý vek nad 18 rokov.

Dodávané produkty zostávajú majetkom našej spoločnosti až do okamihu ich plného uhradenia zo strany zákazníka.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Prinášame Vám presné znenie zákona, ktorého je povinný sa držať ako kupujúci, tak aj predávajúci:

MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Možnosti odstúpenia od zmluvy podľa §12 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovarualebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f) lotérie a iné podobné hry.

(6) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Podľa §10 ods. 1 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predávajúci pri zásielkovom predaji povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:

a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,
b) opis tovaru alebo služby,
c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
e) platobné podmienky,
f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY

Ďalšie zmluvné podmienky podľa §13 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(1) Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

(2) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

(3) Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.